X-Huset

Der holdes ordinær Generalforsamling for X-Huset:
Torsdag den 16. marts kl.19.30 i X-Huset store sal.

Dagsorden efter vedtægterne:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra formanden
5. Regnskab og budget
6. Indkomne forslag
7. Drøftelse af projekter / visioner for aktiviteter i X-Huset
8. Valg til bestyrelsen.
9. Valg af to revisorer.
10. Eventuelt.

Forslag, som borgerne ønsker behandlet på generalforsamling, skal være formand Peter Boman i
hænde senest 8 dage før.

Under punkt 7 beder bestyrelsen om borgernes deltagelse. Dels skal der gang i et eventudvalg, dels skal den gamle X-Hussal tilpasses de nuværende behov
Målet er, at X-Huset bliver brugt til flere aktiviteter.

Venlig hilsen
X-Husets bestyrelse